Na obrázcích můžete vidět současný stav a stav v roce 1953. Za pozornost stojí udržení linie lesních porostů. Postupem těžby kamene se les zúžil na „dlouhou“ nudli. Pouze cesta spojující střední a západní lom protkla les. Přesto zde můžeme stále vidět určitou návaznost. Tento klín lesa zabíhající hluboko do vlastního těžebního prostoru plánuje společnost ponechat již tak, jak je. A my můžeme, i na základě našeho průzkumu, jen konstatovat, že je to dobře, protože jeho velká část je stále relativně dobře zachovalá, vyskytují se tam některé ohrožené druhy rostlin (jako například orchidej okrotice červená, okrotice bílá nebo kruštík širolistý) a může fungovat jako nosný pilíř biodiverzity a zdrojnice původních druhů, které se z něj budou moci pomalu samy navracet do některých již opuštěných částí lomu.
Obdobný problém vznikne v severní části. Dočasně budou propojeny dva lomy. Jedním z našich úkolů bude navrhnout šetrná opatření, jak navrátit vytěženou část přírodě. Až se někdo podívá na letecké snímky za sto let a opět bude zkoumat, co vše už krajina pamatuje, tak doufáme, že uvidí pozvolný kontinuální vývoj, který zde snad podaří v co jak největší míře zachovat.