Quarries after the immediate end of mining can offer a very interesting space for various plant species that are suitable for stress habitats and some rare animals can be attached to them. Invasive and expansive species do not have to be in such habitats at all or only on days where more favorable conditions prevail. However, if inappropriate interventions are made during reclamation, these species may become dominant. And we also encounter this situation in the case of the Olšany quarry, where the shrub reed (Calamagrostis epigejos) occupied a majority representation in the herb sphere. The essence of our project is to parasitize the shrub cane (C. Epigejos) with the cockerel (R. alectorolophus).

International jury visited the quarry

Last Tuesday we visited the quarry again, but we were not alone, we were joined by international judge Carolyn Jewell, Mr Tichý and Mrs Botková.

En savoir plus
16aoû

Mezinárodní porota navštívila lom

Minulé úterý jsme opět navštívili lom, nebyli jsme však sami, ale přidala se k nám mezinárodní porotkyně Carollyn Jewell, pan Tichý a paní Botková.

En savoir plus
16aoû

An overview of parasitism

The majority of our work revolves around the parasitism of the cocklebur (Rhinanthus alectorolophus) on cane (Calamagrostis epigejos). But how do plant parasites work and where can we meet them in the Czech Republic?

En savoir plus
08aoû

Parazitické okénko

Majoritní část naší práce se točí kolem parazitace kokrhele (Rhinanthus alectorolophus) na třtině (Calamagrostis epigejos). Jak ale rostlinní parazité fungují a kde se s nimy můžeme v Česku setkat?

En savoir plus
07aoû

Another check

On Thursday (July 14), we have done other work, that you know if you read the previous article(https://1url.cz/@predchozi_text). We spent almost the whole day in the quarry and got pretty sweaty.

En savoir plus
23juil

Kontrola na suchu

Ve čtvrtek (14. 7.) jsme prováděli další práce, které znáte, pokud jste četli náš dřívější článek. V lomu jsme strávili skoro celý den a pěkně jsme se u toho zapotili.

En savoir plus
23juil

Why is it (not) growning?

The biggest advantage for us is that the quarry is an island in the otherwise acidic sea of ​​the surrounding soil. Which makes it worse by spreading to the surrounding vegetation, but if it weren't for that, we wouldn't have to set up the experiments at all, because cocklebur wouldn't grow in our quarry. Fortunately, this is not the case, so now I can happily analyse how our cockle develops and yields.

En savoir plus
10juil

Proč nám to (ne)roste?

Vlastně to největší štěstí pro nás je, že lom je bazickým ostrovem v jinak acidickém moři okolní půdy. Což sice zhoršuje šířením okolnímu rostlinstvu, ale pokud by to tak nebylo, nemuseli bychom pokusy vůbec zakládat, protože kokrhel by nám v lomu prostě nerostl. Bohudík to tak není, takže já teď můžu vesele rozebírat, jak nám kokrhel roste a plodí.

En savoir plus
10juil

What is going to happen next?

As I hope it was clear from the previous articles, our project primarily deals with invasive and expansive plants, to which other parts of our work are also related. That's why we've got everything planned for the beginning of the summer.

En savoir plus
03juil

Co se bude dít dál?

Jak už, doufám, vyplynulo z dřívějších článku náš projekt se především zabývá invazivními a expanzivními rostlinami, se kterými tak souvisí i další části naší práce. Proto máme na začátek léta naplánované vytrhávání všeho možného.

En savoir plus
03juil

Second check

On Tuesday, June 16, we went to see the quarry again when Mrs Botková and Mr Tichý joined us, so it was not only the experiment that was controlled, but also us.

En savoir plus
27juin

Druhá kontrola

V úterý 16. června jsme se opět jeli podívat do lomu. Kde se k nám přidala paní Botková a pan Tichý, takže nebyl kontrolován jenom pokus, ale také my.

En savoir plus
27juin

First check

After several months of waiting, we returned to the quarry.

En savoir plus
17mai

První kontrola

Po několika měsících čekání jsme se zase vrátili do lomu.

En savoir plus
17mai

Sowing

Sowing is the most important part of our experiment and one of the few we can influence. Unfortunately, not everything went as we would like.

En savoir plus
30mar

Výsev

Výsev je vlastně nejdůležitější část celého našeho pokusu a jedna z mála, kterou můžeme ovlivnit. Bohužel ale nešlo všechno jak bychom chtěli.

En savoir plus
29mar

Welcome to our blog!

We are the participants concerning the Olšany quarry and today we would like to introduce ourselves to you.

En savoir plus
22mar

Vítejte na našem blogu!

Jsme účastníci projektu z lomu Olšany a dnes bychom se vám rádi představili.

En savoir plus
22mar